Algemene voorwaarden

 • Artikel 1: De Definities Onbeperkt bellen voor 0 cent per minuut
 • Artikel 2: Algemeen
 • Artikel 3: De levering van de Dienst
 • Artikel 4: Het gebruik van de Dienst
 • Artikel 5: Bijzondere bepalingen voor de Telefoondienst
 • Artikel 6: Tarieven en kosten
 • Artikel 7: Betaling
 • Artikel 8: Zekerheid
 • Artikel 9: Aansprakelijkheid
 • Artikel 10: Privacy en persoonsgegevens
 • Artikel 11: Duur en beëindiging van de Overeenkomst
 • Artikel 12: Bevoegdheid Geschillencommissie
 • Artikel 13: Slotbepalingen

Artikel 1: De Definities

De volgende begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de hierna omschreven betekenis:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

FREETEL.nl: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FREETEL.nl B.V., gevestigd te Capelle a/d IJssel.

Klant: De partij die met FREETEL.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen FREETEL.nl en de Klant, op grond waarvan de Telefoondienst wordt geleverd.

Dienst: De Telefoondienst.

Telefoondienst: De dienstverlening van FREETEL.nl, waarbij FREETEL.nl de Klant op basis van carrier select of carrier preselect een vaste telefoondienst verleent en, indien overeengekomen, daarmee verband houdende diensten levert.

Artikel 2: Algemeen

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten en aanbiedingen van FREETEL.nl. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt door FREETEL.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Aanbiedingen van FREETEL.nl zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door FREETEL.nl worden herroepen.

2. De Klant dient bij zijn aanmelding juiste en volledige informatie te verschaffen en FREETEL.nl onmiddellijk schriftelijk of elektronisch (per e-mail) in kennis te stellen van wijzigingen in deze gegevens. FREETEL.nl heeft het recht een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren.

3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat FREETEL.nl de aanmelding van de Klant accepteert. Deze acceptatie kan onder meer blijken uit de schriftelijke of elektronische mededeling van acceptatie of uit het feit dat de Klant in staat wordt gesteld gebruik te maken van de Dienst. Acceptatie van de aanmelding van de Klant voor de Telefoondienst vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat activatie van carrier preselectie mogelijk blijkt.

Artikel 3: De levering van de Dienst

1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal FREETEL.nl de Klant doorgaans binnen een termijn van drie werkdagen in staat stellen van de Telefoondienst gebruik te maken. Deze termijnen gelden echter niet als fataal in de zin van artikel 6:83a BW.

2. FREETEL.nl garandeert niet dat de Dienst altijd of zonder storingen beschikbaar. Als er een storing optreedt, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden. FREETEL.nl zal zich inspannen de door de Klant gemelde storing binnen een redelijke termijn te onderzoeken en op te heffen. Als een storing is veroorzaakt door een gedraging van de Klant in strijd met de Overeenkomst of door niet goed functionerende hardware, software of verbindingen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, kan FREETEL.nl de kosten die zij heeft gemaakt om de storing te verhelpen aan de Klant in rekening brengen.

3. FREETEL.nl kan de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, als dit wenselijk of noodzakelijk is voor het verrichten van onderhoud of ter waarborging van de veiligheid of integriteit van het netwerk van FREETEL.nl of derden. Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal FREETEL.nl de Klant tevoren (telefonisch) in kennis stellen van de buitengebruikstelling of beperking in de levering.

Artikel 4: Het gebruik van de Dienst

1. De Klant zal de Dienst in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst en de door FREETEL.nl gegeven redelijke aanwijzingen gebruiken. De Klant zal zich niet onrechtmatig of onbetamelijk jegens FREETEL.nl of derden gedragen, en zich met name van de navolgende gedragingen onthouden: spamming; hacking; het openbaar maken of verspreiden van (kinder)porno of van racistisch of discriminerend materiaal; stalking, (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van derden;
storingen of congestie in het netwerk van FREETEL.nl of derden veroorzaken.

2. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik en kosten voor gebruik van de Dienst via de aansluiting(en) van de Klant of via de gebruikersnaam en password van de Klant. Dit geldt ook voor gebruik van de Dienst door onbevoegde derden, totdat de Klant dit gebruik aan FREETEL.nl heeft gemeld en FREETEL.nl het gebruik van de Dienst heeft geblokkeerd.

3. De Klant zal de Dienst, of onderdelen daarvan, niet voor commerciële doeleinden gebruiken of op commerciële grondslag aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 5: Bijzondere bepalingen voor de Telefoondienst

1. FREETEL.nl behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid om te bellen naar of gebeld te worden vanaf bepaalde door FREETEL.nl bekendgemaakte (categorieën) van bestemmingen te blokkeren.

2. De Klant is na beëindiging van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk voor de de-activatie van de carrier preselectie.

Artikel 6: Tarieven en kosten

1. De Klant is aan FREETEL.nl voor het gebruik van de Dienst de daarvoor geldende tarieven en kosten verschuldigd. Deze tarieven en kosten, en eventuele wijzigingen daarvan, worden door FREETEL.nl bekendgemaakt op de website en zullen op verzoek kosteloos door FREETEL.nl worden toegezonden. De door FREETEL.nl in rekening gebrachte tarieven en kosten zijn exclusief eventuele vergoedingen die de Klant aan derden verschuldigd is voor door deze derden aan de Klant geleverde aanvullende diensten.

2. FREETEL.nl kan de tarieven en kosten wijzigen na voorafgaande kennisgeving en met inachtneming van een termijn van tien werkdagen. Als de wijziging per saldo tot hogere tarieven en kosten voor de Klant leidt, kan de Klant de Overeenkomst opzeggen tegen de ingangsdatum van de wijziging, mits hij FREETEL.nl hiervan voorafgaand aan de ingangsdatum in kennis stelt.

Artikel 7: Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Klant voor het gebruik van de Dienst door FREETEL.nl of een door FREETEL.nl ingeschakelde derde maandelijks gefactureerd, onverminderd FREETEL.nl's recht alsdan niet gefactureerde tarieven en kosten op een later moment alsnog in rekening te brengen. FREETEL.nl kan de frequentie van facturering te allen tijde wijzigen.

2. Het factuurbedrag dient binnen vijftien dagen na factuurdatum op de bankrekening van FREETEL.nl te zijn bijgeschreven. Betaling geschiedt via automatische incasso. Als de automatische incasso niet slaagt en niet op andere wijze tijdige betaling heeft plaatsgevonden, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de Klant wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Verder zijn alle redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van EUR 5, tenzij FREETEL.nl aantoont dat haar werkelijke kosten hoger zijn.

3. Als de Klant meent dat het in rekening gebrachte bedrag onjuist is, dient hij zijn bezwaren binnen vier weken na de betreffende factuurdatum schriftelijk of per e-mail aan FREETEL.nl kenbaar te maken.

4. Een beroep op verrekening door de Klant, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is uitgesloten.

Artikel 8: Zekerheid

Als FREETEL.nl hiertoe redenen aanwezig acht, kan zij van de Klant betaling van een waarborgsom of een tussentijdse betaling verlangen, dan wel een kredietlimiet op de rekening van de Klant toepassen. FREETEL.nl vergoedt geen rente over de waarborgsom.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van FREETEL.nl voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van FREETEL.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal EUR 150, dan wel, ter keuze van FREETEL.nl, tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste maandfactuur die de Klant terzake van de betreffende Dienst heeft voldaan.

2. FREETEL.nl kan zich niet op de beperking van de aansprakelijkheid, als bedoeld in het eerste lid, beroepen in geval van opzet of grove schuld van FREETEL.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.

3. FREETEL.nl is nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van data of informatie dan wel voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten, winst of omzet.

4. FREETEL.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder begrepen niet beschikbaarheid van of storingen in de netwerken van FREETEL.nl of derden.

5. De Klant dient schade, die op grond van dit artikel voor vergoeding in aanmerking zou komen, uiterlijk binnen één maand na het ontstaan daarvan schriftelijk of per e-mail aan FREETEL.nl te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

6. De Klant vrijwaart FREETEL.nl voor aanspraken van derden op vergoeding van schade, voor zover deze aanspraak gegrond is op of verband houdt met informatie die de Klant via de Dienst openbaart of verspreidt of de wijze waarop de Klant van de Dienst gebruik maakt. De Klant zal FREETEL.nl alle schade en kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) vergoeden, die voor FREETEL.nl voortvloeien uit dergelijke aanspraken.

Artikel 10: Privacy en persoonsgegevens

1. FREETEL.nl verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van de Klant:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geboortedatum, inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en bank- of girorekeningnummer(s); gegevens op grond waarvan de kredietwaardigheid van de Klant kan worden vastgesteld; de door het gebruik van de Klant gegenereerde verkeersgegevens bij FREETEL.nl of bij de aan FREETEL.nl gelieerde rechtspersonen.

2. FREETEL.nl en de aan FREETEL.nl gerelateerde rechtspersonen zijn gerechtigd, en zo nodig door de Klant daartoe gemachtigd, om de persoonsgegevens genoemd in het eerste lid onder (a) en (b) uit te wisselen met derden zoals vertegenwoordigers van FREETEL.nl, het Bureau Krediet Registratie en soortgelijke instanties, banken en andere erkende financiële instellingen, door FREETEL.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, de zakelijke referenties van de Klant of zijn werkgever(s), een en ander met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en ten behoeve van de volgende doeleinden:

het mogelijk maken dat de Dienst aan de Klant wordt geleverd, inclusief de facturering;
het vaststellen van de kredietwaardigheid van de Klant;
het kredietbeheer van de lopende schulden van de Klant bij FREETEL.nl of aan FREETEL.nl gelieerde rechtspersonen, inclusief het (doen) innen van verschuldigde bedragen;
het opsporen en bestrijden van fraude;
gerechtelijke procedures;
het lopend onderhoud van kredietgegevens die op de Klant betrekking hebben; en
ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten en diensten van FREETEL.nl.

3. FREETEL.nl en de aan FREETEL.nl gerelateerde rechtspersonen zijn gerechtigd, en zo nodig door de Klant daartoe gemachtigd, om de persoonsgegevens genoemd in het eerste lid onder (c) te verzamelen en te verwerken, een en ander met inachtneming van de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens, ten behoeve van:

het opstellen van gespecificeerde facturen;
het samenstellen van niet meer tot een persoon herleidbare, statistische informatie met het oog op ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten;
het kredietbeheer van de doorlopende schulden van de Klant bij FREETEL.nl of aan FREETEL.nl gelieerde rechtspersonen, inclusief het (doen) innen van verschuldigde bedragen;
het opsporen en bestrijden van fraude;
het verkeersbeheer;
het verstrekken van inlichtingen aan de Klant; en
gerechtelijke procedures.

4. In verband met een overname of splitsing van FREETEL.nl of overdracht van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van FREETEL.nl aan een derde, kunnen door of namens FREETEL.nl beheerde persoonsgegevens van de Klant aan derden worden overgedragen. Voor zover nodig, verleent de Klant hiertoe zijn toestemming, onverminderd de verplichting van FREETEL.nl of de derde om van de overdracht mededeling te doen aan de Klant.

5. Buiten de hiervoor omschreven gevallen verstrekt FREETEL.nl geen gegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Klant, tenzij daarvoor een wettelijke plicht op FREETEL.nl rust.

6. De Klant is gerechtigd de persoonsgegevens die FREETEL.nl van hem bewaart bij de klantenservice van FREETEL.nl op te vragen, onverminderd het recht van FREETEL.nl om geen opgave te doen van (bepaalde) persoonsgegevens wegens een zwaarwegend belang, zoals in verband met een lopend onderzoek naar mogelijke fraude. FREETEL.nl kan voor de opgave van de persoonsgegevens een redelijke vergoeding vragen.

Artikel 11: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één werkdag voor de Klant en tien werkdagen voor FREETEL.nl.

2. Als de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de Overeenkomst na afloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend voor telkens een zelfde termijn verlengd, tenzij een van partijen de Overeenkomst op elk moment schriftelijk of per e-mail opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3. FREETEL.nl heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden of de levering van de Dienst op te schorten, zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn, als:

de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of FREETEL.nl redelijkerwijs mag aannemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;

De Klant haar machtiging aan FREETEL.nl tot automatische incasso intrekt dan wel een automatische incasso niet slaagt en de Klant het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig op andere wijze heeft betaald;

FREETEL.nl de Klant niet, na redelijke pogingen daartoe, op het door de Klant opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken;

de Klant surséance van betaling heeft aangevraagd of de Klant surséance van betaling is verleend;
het faillissement van de Klant is aangevraagd of de Klant in staat van faillissement is verklaard;
de Klant onder curatele of onder bewind is geplaatst.

4. Als de Klant een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan hij de Overeenkomst binnen zeven werkdagen nadat deze tot stand is gekomen via een daartoe strekkende kennisgeving aan FREETEL.nl ontbinden, tenzij de Klant binnen deze termijn daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de Dienst, in welk geval FREETEL.nl wordt geacht met toestemming van de Klant met de uitvoering van de Overeenkomst te zijn begonnen.

Artikel 12: Bevoegdheid Geschillencommissie

1. Indien de Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, zullen alle geschillen tussen FREETEL.nl en de Klant, over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot de door FREETEL.nl te leveren of geleverde Telefoondienst, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag ('Geschillencommissie').

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan FREETEL.nl heeft voorgelegd. FREETEL.nl zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt medegedeeld.

3. Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van FREETEL.nl, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het vorige lid had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie.

4. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is FREETEL.nl aan deze keuze gebonden. Indien FREETEL.nl een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet FREETEL.nl de Klant schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. FREETEL.nl dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de bevoegde rechter, als bedoeld in artikel 14.5, voor te leggen.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd door de Geschillencommissie toegezonden (zie contactgegevens in het eerste lid van dit artikel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 13: Slotbepalingen

1. Bepalingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bepalingen hebben slechts gelding indien en zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail door FREETEL.nl zijn aanvaard.

2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

4. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door FREETEL.nl te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. De Klant wordt in geval van wijziging schriftelijk of elektronisch op de hoogte gesteld. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de website van FREETEL.nl worden geplaatst en zijn bij FREETEL.nl kosteloos verkrijgbaar. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking 14 dagen na de bekendmaking aan de Klant dan wel op een datum als genoemd in de bekendmaking.

5. Op een Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel (Geschillencommissie), is de rechtbank te Den Haag bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, welke uit een Overeenkomst voortvloeien.